Pagina's

vrijdag 19 juni 2009

nieuwe sketch Wij-DUS blog

Op het Wij-DUS blog staat weer een nieuwe challenge. Deze keer een sketch, waarbij je gebruik moest maken van meerdere afbeeldingen. Nu vind ik dat vaak vrij druk worden, dus heb ik gekozen voor een tussenoplossing: 3 foto's aangevuld met 3 blokjes tekst. De tekst is de Friese versie van 'Het is een nacht' zoals Guus Meeuwis dit bracht tijdens Groots met een zachte G in Heerenveen.

De sketch:

Mijn uitwerking:

De tekst van 'It is in nacht':

DO TAAST’ OER MY HINNE NEI IN SIGARET. IT IS 2 OERE ’S NACHTS. WY LIZZE OP BÊD. YN IN HOTEL YN IN PLAK. POERFRJEMD EN POERBÊST. NET IEN SLACHT ÚS ACHT. MEN LIT ÚS MEI RÊST. OER DE FLIER LIZZE KLEAN YN IT RÛN. DER LEIT IN LEGE FLESSE BY IT BÊD OP ‘E GRÛN. IN KEAMER DY’T IN RADIO HAT. EN DISSE NACHT HAT ALLES WAT IN NACHT MAR HAWWE MOAT.
IT IS IN NACHT. SA AS IN NACHT IS OP IT WITE DOEK. IT IS IN NACHT. FAN SA’N SLACH AS YN IN LIETBOEK. IK HIE FERWACHTE FAN SA’N NACHT DAT IT BY DREAMEN BLEAU FOAR MY. MAR FANNACHT BRING IK HIM TROCH MEI DY. IK BIN NOCH WEKKER. EN IK SJOCH YN IT RÛN. EN IK TINK OAN FANMOARN. HOE’T DE DEI DOE BEGÛN.
DYN FRAACH AT IK MEI DY ÚTNAAIE WOE. DAT DIE IK SÛNDER ACHT WÊR’T IK ÚTKOMME SOE. EN NO LIS IK HJIR YN IN POERFRJEMDE STÊD. EN NJONKEN MY LEISTO TE SMOKEN OP BÊD. IT WURDT STADICHOAN WER LJOCHT YN DE KEAMER. MAR FOAR ÚS TEGEARRE BESTIET DIE WRÂLD NET MEAR. MAR IN LIET BIN MAR WURDEN. IN FILM IS YN SCÈNE SET. MAR DISSE NACHT MEI DY IS LIBBENSECHT. EN IK JOU ALLINICH MAR OM DY.

Greetz!
Klaske

2 opmerkingen:

  1. Ooooh wat leuk Klaske! Ook leuk om de Friese tekst te lezen zo zeg!! Goed opgelost met de blokjes tekst!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. weet je.. ik vind hem prachtig! super gedaan! leuk dat je meedeed!

    BeantwoordenVerwijderen